מוקד מידרג: 1-700-707-233

תקנון
הנך מאשר כי שימושך בשרותי מידרג מהווה הסכמה מלאה לתנאי ההסכם זה או להסכם שיהיה בתוקף באותו זמן. התנאים בהסכם זה ורק הם קובעים את תנאי השרות של מידרג. הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של מידרג והנך מאשרה.

הגדרות

"מידרג" – חב' מידרג – דרוג ספקי שרות בישראל בע"מ המפעילה אתרים ואפליקציות לדירוג בעלי מקצוע. המושג "מידרג" כולל את כל האתרים ו/או האפליקציות ו/או פלטפורמות אחרות להעברת מידע, המופעלים או יופעלו בעתיד על-ידי חברת מידרג.

"מידע" – פרטי בעלי מקצוע המופיעים במידרג, פרטי דירוגיהם, חוות הדעת עליהם, תמונותיהם של בעלי המקצוע, תמונות / וידאו של עבודות של בעלי המקצוע וכן כל מידע הנוצר תוך שימוש במידע זה או חלקו.

"בקשת מידע" – חיפוש וקבלת פרטי בעלי מקצוע בסיווג אחד ביום מסוים ו/או הזמנת שירות של בעל מקצוע ו/או התקשרות לבעל מקצוע דרך אחת הפלטפורמות של מידרג.

"תכנים" – מאמרים, תמונות, צילומי וידאו, וכל תוכן אחר שנוצר או נאסף על ידי מידרג או על ידי שימוש במידרג וכן כל תוכן הנובע מתכנים אלו או חלקם.

"בעל מקצוע" – כל עסק אשר פרטיו מופיעים במידרג.

"בקשת שירות" – יצירת בקשה לקבלת שירות מבעלי מקצוע דרך אחת הפלטפורמות של מידרג ובכלל זה מערכת "מידרג LIVE" וכל שליחת הודעה לעסק דרך האתר.

"ביצוע שירות" – קבלת שירות מבעל מקצוע בתשלום.

"צדדים שלישיים" – כל גוף שאינו "חבר מידרג" כהגדרתו.

"חבר מידרג" – אדם או גוף שנרשם לאחד או יותר משירותי מידרג ובכלל זה הן אלו הנרשמים בכדי לקבל מידע והן בעלי מקצוע המדורגים באתר. להלן "חבר מידרג" או "משתמש".

* בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד

אנא קרא, הבן ונהג בהתאם לתנאים וההנחיות להלן :

 

שימוש במידע

המידע שאקבל ממידרג הנו לשימושי האישי והפרטי בלבד. אני מתחייב שלא לעשות כל שימוש עסקי במידע. ידוע לי כי שימוש עסקי במידע גורם נזק גדול למידרג והנני מתחייב לפצות את מידרג על כל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם כתוצאה משימוש עסקי שלי במידע או כתוצאה מהעברתו לגורם עסקי אחר.

 

שימוש בבקשת שירות

אני מתחייב כי אעשה שימוש באפשרות לבקשת שירות אך רק כאשר יש לי צורך אישי ואמיתי בשירות של בעל מקצוע. הנני מתחייב להזין בפרטי בקשת השירות את הפרטים המלאים והאמיתיים שלי. הנני מתחייב ליצור פנייה אחת בלבד לשירות ספציפי. ידוע לי כי בקשת שירות סרק גורמת נזק גדול למידרג. הנני מאשר למידרג להעביר את פרטי הבקשה לבעלי המקצוע באתר. הנני מאשר למידרג לשלוח אלי הודעה הכוללת את פרטי בקשת השירות ו/או כל הודעה תפעולית אחרת הנוגעת לשירות המבוקש.

 

משוב

אני מתחייב לענות לשיחת המשוב הטלפונית שמידרג עושה לאחר חיפוש מידע באתר. אני מתחייב לדרג את בעל המקצוע בכנות ובתום לב. הנני מאשר כי אינני עובד עבור בעל המקצוע ואינני בתחרות מכל סוג שהוא עם בעל מקצוע עליו אני מעביר דיווח. אני מתחייב למלא את טופס המשוב במידה והוא נשלח אלי בהודעת מייל ו/או SMS ו/או דרך אחרת הנוגעת לדירוג של בעל מקצוע עימו ביצעתי שירות. אני מתחייב לענות לשאלון בקרת איכות חוזרת, אשר בודק את איכות השירות והעבודה לאחר תקופה. אני מודע לכך שאי-מענה למשוב עלול להביא לכך שלא אוכל לקבל מידע נוסף מאתר מידרג.

 

אחריות

ידוע לי כי מידרג משמש כצינור להעברת מידע בין חברי מידרג על שביעות רצונם של המשתמשים הקודמים אשר התנסו עם בעלי המקצוע המדורגים. המידע שמועבר על ידי מידרג אינו בא במקום, אלא בנוסף לכל הבדיקות והבירורים שעל המשתמש לעשות ביחס לבעל המקצוע. מידרג אינו מתחייב לבצע בירורים ובדיקות עצמאיות לגבי איכות השירותים, רמתם, רישיונותיהם וכל פרמטר אחר הנוגע לבעל המקצוע ואינו נושא באחריות לכל אלה. מידרג אינו ממליץ להתקשר עם בעל מקצוע מסוים, או בעל מקצוע כלשהו, אלא אך מעביר מידע המבוסס על דירוג שירותי בעלי המקצוע על ידי חברי מידרג. מסירת פרטי בעל מקצוע ו/או ציוניו, ו/או כל מידע אחר אודותיו אינה מהווה המלצה להתקשר עמו וכן אינה מהווה המלצה או עצה להתקשר עם בעל מקצוע אחר כלשהו. ההחלטה להתקשר או להזמין בעל מקצוע כלשהו הנה על דעת המשתמש בלבד והוא יישא באחריות לכל תוצאות ההתקשרות. הנני מבין כי דירוג בעלי המקצוע נקבע ע"פ דעותיהם האישיות של המשתמשים ומידרג אינו מספק תחזית, ואינו נוטל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לאיכות, מחיר או כל פרמטר אחר הנוגע לעבודה אשר תבוצע ע"י בעל המקצוע. כמו כן מידרג איננו מתחייב לבחון בעצמו את עבודתם של בעלי המקצוע. הנני מבין כי מידרג איננו מקבל על עצמו התחייבות לפיצויים מכל סוג שהוא עבור כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במידע שיימסר למשתמשים, למעט פיצוי, לפנים משורת הדין, כמפורט בהמשך. מידרג עושה מאמץ, אך אינו מתחייב, לאתר בעלי מקצוע בתחום, בקריטריונים המבוקשים ובזמן הנדרש על ידי המשתמש. המידע אינו ממצא את כל העוסקים בכל תחום ותחום. הנני מבין כי כל מידע ביחס לרישוי הספק, ביטוח, מס' שנים בתחום וכיוצא בזה הנו אינפורמטיבי בלבד והוא מדווח ע"י בעלי המקצוע, מידרג איננו מתחייב לנקוט באמצעים נוספים כדי לבדוק את נכונותו ועדכנותו. היות ותוקף רישיון או ביטוח וכו' עלול לפוג, עלי לאמת מידע זה בעצמי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני פוטר את מידרג מכל אחריות כלפי כל נזק שיגרם לי כתוצאה ישירה או עקיפה, משימוש במידע שיימסר לי.

 

תנאים לפיצוי כספי

במצב בו לקוח, החבר במידרג, ובעל מקצוע הרשום במידרג מגיעים לחילוקי דעות ואינם מצליחים ליישר את ההדורים, יכול הלקוח להיות זכאי לפיצוי כספי חלקי. ע"מ להיות זכאי לפיצוי כספי חלקי צריך הלקוח לקיים את התנאים הבאים: לקבל את שמו ודירוגו של בעל המקצוע ישירות ממידרג לפני קבלת השירות, לקבל את השרות בעצמו ולא עבור גורם שלישי, ליידע את בעל המקצוע בדבר היותו לקוח מידרג לפני תחילת השרות, לסכם עם בעל המקצוע, בכתב, את פרוט מרכיבי השרות ועלות השרות, לעשות כל מאמץ להגיע לפתרון עם בעל המקצוע, להעביר למידרג תלונה בכתב על בעל המקצוע וכל מסמך נוסף הקשור לשרות בתוך 90 יום מקסימום ממועד קבלת פרטי העסק ממידרג, להסכים כי נותן שירות, אשר יישלח ע"י מידרג, יבצע או יתקן את הדרוש, במקום נותן השירות עמו נוצר הויכוח. במידה וקוימו כל התנאים לעיל, יעניק מידרג ללקוח פיצוי כספי חלקי על ההפסד הכספי הממשי, אשר נגרם לו באופן ישיר מהשרות, וזאת עד עלות של 1000 ש"ח. מידרג שומר לעצמו את הזכות לבחור האם לשלוח ספק שרות אחר ע"מ לתקן את הטעון תיקון או לפצות את הלקוח כספית עד העלות הנ"ל.
כל מחלוקת בקשר עם התנאים לפיצוי כספי ו/או תקנון זה בכלל ו/או מידרג, תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים בלבד.

 

תוקף הסכם ושינויים

הסכם זה מתאר את התנאים התקפים לשימושך בשרותי החברה. שאלות ביחס להסכם זה ניתן להפנות לחברה בטלפון 1-707-707-233. החברה רשאית לשנות הסכם זה בכל עת. שינויים או תוספות יופיעו באתר החברה www.midrag.co.il ויכנסו לתוקף שלושים יום מיום פרסומם באתר.

 

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים על המידע והתוכן, בין אם בקול, בכתב, בתמונה, בסרטון או בקובץ הנאספים ע"י מידרג ו/או הנשלחים אל מידרג ע"י משתמשי מידרג, בכל דרך שהיא - הינן של מידרג. בעת שליחת מידע או תוכן למידרג המשתמש מצהיר שהוא לא מפר זכויות יוצרים של צד ג' והוא מעביר את זכויות היוצרים למידרג. למרות האמור לעיל רשאי משתמש לבקש להסיר חוות דעת, תמונה או סרטון ומידרג יסיר זאת לבקשתו. כל התכנים המופיעים באתר הינם קניינו הרוחני של מידרג בלבד. אין לעשות שום שימוש במידע ובתכנים המוצגים במידרג. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מידרג בכתב ומראש.

 

מדיניות פרטיות

מידרג מתייחס בכבוד לפרטיות חברי מידרג המשתמשים בפלטפורמות המידע השונות. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות של מידרג. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש מידרג במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

 

רישום לשירותים

חלק מהשירותים של מידרג טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ומידרג מבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

 

השימוש במידע

בעת השימוש במידרג יכול שיצטבר מידע על נהגיך, שירותים שרכשת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום מכשיר הקצה שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. מידרג ישמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים של מידרג, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים של מידרג, כדי לאמת את חוות הדעת, כדי לאפשר לבעלי המקצוע לזהות את הלקוחות שביצעו עמם שירות, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים על ידי מידרג, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. מידרג רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו. בכל עת תוכל לדרוש לחדול מקבלתו. מידרג לא ימסור את מספר הטלפון או את כתובת המייל שלך לבעלי מקצוע למעט אם תבקש זאת. עם זאת, מידרג עשוי להציג לבעלי מקצוע חלק מספרות הטלפון כדי לאמת את זיהוי הלקוח אך באופן שאינו מאפשר התקשרות עימך. בעת ביצוע בקשת שירות, פרטי בקשת השירות יועברו לבעל המקצוע ללא מספר הטלפון שלך, למעט אם תבקש באופן ספציפי להעביר את מספרך לעסקים.

 

מסירת מידע לצד שלישי

מידרג לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר. ובפרט מידרג לא יעביר את מספר הטלפון הנייד שלך או כתובת המייל שלך לצדדים שלישיים.

 

Cookies

מידרג משתמש ב'עוגיות (Cookies) 'לצורך תפעולו השוטף והתקין של אתר מידרג, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות (Cookies) 'הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי מידרג. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות במידרג או באתרי אינטרנט אחרים.

 

אבטחת מידע

מידרג מיישם מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מידרג, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מידרג לא מתחייב שהשירותים של מידרג יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

מידרג רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר מידרג.

אין לעשות שימוש בתוכן ללא אישור בכתב (ניתן לקבל אישור בתנאים מסויימים). שימוש בתכנים ללא אישור מהווה הפרת חוק זכויות יוצרים ויהווה עילה לתביעה.

שים לב! הנך מחובר בשם הלקוח . התנתק